12.12.17, 11:00

Nowe zasady autoryzacji. Prawo prasowe po zmianach

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

Zmiana ustawy  Prawo prasowe weszła w życie. Największe zmiany dotyczą autoryzacji. Publikujemy poniżej pełna wersję zmian w ustawie. 

Warszawa, dnia 27 listopada 2017 r.
Poz. 2173
USTAWA
z dnia 27 października 2017 r.
o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 2 i w art. 9 w pkt 1 wyrazy „Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” zastępuje się wyrazami „Rzeczypospolitej Polskiej”;
2) w art. 9 w pkt 2 i w art. 41 wyrazy „rad narodowych” zastępuje się wyrazami „organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego”;
3) w art. 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
       „2. Dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej, o których mowa w art. 12 ust. 1.
       3. Dziennikarz może nie zgodzić się na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji.”;
4) w art. 14:
   a) uchyla się ust. 2,
   b) w ust. 4 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 14a”;
5) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:
       „Art. 14a. 1. Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie.
       2. Dziennikarz informuje osobę udzielającą informacji przed jej udzieleniem o prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.
       3. Osoba udzielająca informacji niezwłocznie po uzyskaniu od dziennikarza informacji, o której mowa w ust. 2, zgłasza mu żądanie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.
       4. Osoba udzielająca informacji dokonuje autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:
   1) 6 godzin – w odniesieniu do dzienników,
   2) 24 godzin – w odniesieniu do czasopism
   – chyba że strony umówią się inaczej.
       5. Bieg terminów, o których mowa w ust. 4, rozpoczyna się od momentu przekazania w sposób wzajemnie uzgodniony tekstu dosłownie cytowanej wypowiedzi przewidzianego do publikacji w prasie osobie udzielającej informacji lub osobie przez nią upoważnionej, tak aby osoba ta mogła się zapoznać z treścią tego tekstu.
      6. Nie stanowi autoryzacji zaproponowanie przez osobę udzielającą informacji nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi ani zmiana kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście materiału przewidzianego do publikacji w prasie.
      7. W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w terminach określonych w ust. 4 uznaje się, że dosłownie cytowana wypowiedź została autoryzowana bez zastrzeżeń.”;
6) uchyla się rozdział 3;
7) w art. 20 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyraz „wojewódzkim” zastępuje się wyrazem „okręgowym”;
8) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
       „3. Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma nie może być osoba skazana za zbrodnię wymienioną w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.2)), jeżeli nie upłynął okres 10 lat od zakończenia odbywania kary, oraz osoba skazana za występek tego samego rodzaju, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania kary, osoba skazana za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także osoba, która co najmniej trzykrotnie była karana za przestępstwa określone w niniejszej ustawie. Organ rejestracyjny w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych może zwolnić redaktora naczelnego od wymogu posiadania obywatelstwa polskiego.”;
9) po art. 49a dodaje się art. 49b w brzmieniu:
       „Art. 49b. 1. Kto publikuje dosłownie cytowaną wypowiedź bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania autoryzacji na zasadach określonych w art. 14a
       – podlega karze grzywny.
       2. Karze, o której mowa w ust. 1, nie podlega, kto publikuje wypowiedź identyczną z udzieloną przez osobę udzielającą informacji.”;
10) art. 54c otrzymuje brzmienie:
       „Art. 54c. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 45 i art. 49b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.3)).”.
       Art. 2. Do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
       Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. poz. 324, z 1989 r. poz. 187, z 1990 r. poz. 173, z 1991 r. poz. 442, z 1996 r. poz. 542, z 1997 r. poz. 554 i 770, z 1999 r. poz. 999, z 2001 r. poz. 1198, z 2002 r. poz. 1271, z 2004 r. poz. 1181, z 2005 r. poz. 377, z 2007 r. poz. 590, z 2010 r. poz. 1228 i 1551, z 2011 r. poz. 459, 934, 1204 i 1660, z 2012 r. poz. 1136 oraz z 2013 r. poz. 771.

Komentarze

Powiązane

15.01.18, 09:00
| prasa » informacje
Ewa Redel-Bydłowska odejdzie z Edipresse Polska. Zmiany w zarządzie
Ewa Redel-Bydłowska zrezygnowała z funkcji członka zarządu Edipresse Polska S.A. i spółek zależnych, w tym Lincoln oraz P&P. Współpracę z firmą zakończy 31 grudnia 2018 r.
14.01.18, 21:00
| prasa » informacje | reklama & PR » informacje
Książki. Magazyn do czytania i Wysokie Obcasy Extra z droższymi cenami reklam
Zmieniły się cenniki reklamowe magazynów wydawanych przez „Gazetę Wyborczą” - „Książek. Magazynu do czytania" oraz „Wysokich Obcasów Extra”.
11.01.18, 14:00
| prasa » informacje
IMM: Rzeczpospolita najczęściej cytowana w grudniu 2017 r.
„Rzeczpospolita” znalazła się na pierwszym miejscu wśród najczęściej cytowanych mediów w Polsce – wynika z badania Instytutu Monitorowania Mediów za grudzień 2017 r. 
09.01.18, 18:00
| prasa » dodatki do gazet
Maseczka antysmogowa z Gazetą Wyborczą
W czwartek, 11 stycznia br. razem z „Gazetą Wyborczą” będzie można kupić maseczkę antysmogową.
09.01.18, 15:18
| prasa » badania rynku
Artur Roguski w Edipresse Polska
Artur Roguski dołączył do Edipresse Polska S.A. jako social media manager grupy serwisów people, style & beauty.
05.01.18, 13:00
| prasa » informacje
Ludmiła Anannikova i Katarzyna Włodkowska w zespole tygodnika Duży Format
Do grona reporterów tygodnika „Duży Format” dołączyły Ludmiła Anannikova i Katarzyna Włodkowska. Obie będą pisały reportaże śledcze i społeczne.
04.01.18, 19:53
| prasa » ludzie
Wojciech Surmacz nowym Prezesem PAP
Nie Roman Młodkowski, a Wojciech Surmacz został nowym Prezesem Polskiej Agencji Prasowej. Jego zastępcą będzie Tomasz Przybek. Nowy zarząd PAP wybrała Rada Mediów Narodowych. 
04.01.18, 13:00
| prasa » ludzie
Jacek Bełdowski odchodzi z Grupy Egmont
Jacek Bełdowski, Dyrektor Generalny Egmont Creative Solutions, po 25 latach pracy zdecydował się kontynuować karierę poza Grupą Egmont. 
03.01.18, 12:00
| prasa » ludzie
Aleksandra Klich z nowymi zadaniami w Gazecie Wyborczej
Od stycznia br. głównym zadaniem Aleksandry Klich, zastępczyni redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, jest angażowanie redakcji w zmiany związane z wdrażaniem strategii rozwoju „Gazety Wyborczej”. 
03.01.18, 11:00
| prasa » informacje | internet » informacje
Laboratorium EE odpowiada za elektroniczne wydanie Pisma. Magazynu Opinii
Za cyfrową wersję debiutującego 3 stycznia br. na rynku miesięcznika "Pismo. Magazyn Opinii" odpowiada Laboratorium EE. Autorem layoutu strony internetowej Pisma, podobnie jak projektu graficznego wersji drukowanej, jest Jacek Utko. 
Subskrybuj RSS działu prasa: rss
Oferty pracy

SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE

BEST PR | Warszawa

Przejdź do oferty
Konkursy
do 28.02.18

Do zdobycia 100 i 4 nagrody.

do 19.02.18

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 18.02.18

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 99 PLN netto.

Http://www.Autodoc.PL