14.08.23, 10:04

Przewodniczący KRRiT ukarał spółkę Eurozet Radio za „emisję przekazów dezinformujących opinię publiczną”

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

11 sierpnia 2023 r., po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie emisji przekazów dezinformujących opinię publiczną na temat okoliczności przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski, Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski podjął decyzję o ukaraniu spółki Eurozet Radio. Audycja została wyemitowana w programie Radio Zet w dniu 22 grudnia 2022 r., w serwisie informacyjnym o godz. 9:00,

Przewodniczący stwierdził, że naruszenie przez spółkę Eurozet Radio art. 18 ust. 1 ustawy nastąpiło poprzez emisję przekazów sprzecznych z prawem, z polską racją stanu i poglądów sprzecznych z dobrem społecznym tj. przekazów dezinformujących opinię publiczną w sprawie okoliczności przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski, wyemitowanych w programie Radio Zet, w dniu 22 grudnia 2022 r., o godz. 9:00. Szef KRRiT nałożył na nadawcę karę pieniężną w wysokości 476 tys. (maksymalna kara). 

W związku z artykułem pt. „Amerykanie przewieźli Zełenskiego w Polsce. Nie zwrócili się o pomoc do polskich służb”, opublikowanym na stronie internetowej radiozet.pl Przewodniczący KRRiT, zwrócił się do o przekazanie zapisu wszystkich serwisów informacyjnych wyemitowanych w programie Radio ZET, w dniach 21, 22, 23 grudnia 2022 r.

Radio Zet zaprzecza, że doszło do dezinformacji.

21 lutego 2023 r. do KRRiT wpłynęło pismo ze stanowiskiem nadawcy zawierające wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na „brak postaw prawnych i faktycznych” do ukarania nadawcy na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy. W piśmie nadawca zaprzeczył, aby przekaz był sprzeczny z prawem lub doszło do jakiejkolwiek dezinformacji opinii publicznej w sprawie przejazdu Prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski. Oświadczył, że audycja nie zawierała jakichkolwiek treści dezinformujących opinię publiczną, a wszelkie przekazane w niej informacje zostały zebrane z dochowaniem należytej staranności dziennikarskiej. Nadawca wskazał również, że postępowanie należy uznać za bezprzedmiotowe, bowiem art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji nie może mieć zastosowania w stanie faktycznym sprawy. W jego opinii, organ niewłaściwe wskazał na zakaz ustawowy emisji audycji sprzecznych z prawem, podczas gdy przepis odnosi się do propagowania działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu itd. Nadawca wskazał również, że Przewodniczący błędnie zarzuca mu rzekomą „dezinformację”, bowiem wyemitowana audycja nie propagowała żadnych działań. Była to typowa audycja informacyjna, w której dziennikarze przedstawiali określone fakty w oparciu o informacje pozyskane z dwóch wiarygodnych źródeł. Nadawca nie zachęcał ani nie nakłaniał (ani w sposób bezpośredni, ani pośredni) do podjęcia jakichkolwiek działań, tym bardziej sprzecznych z prawem.

W opinii nadawcy, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 14 i 15 zapewnia prasie wolność wypowiedzi celem realizacji najważniejszej funkcji – kontroli władzy. Konstytucja zakazuje również stosowania cenzury mediów, w szczególności cenzury prewencyjnej (art. 54) oraz chroni każdy rodzaj krytyki prasowej i wręcz penalizuje zachowania polegające na jej tłumieniu (art. 44 ust. 1 Prawa prasowego). Następnie nadawca wskazał, że ingerencja organów państwowych w wolność wypowiedzi prasy jest dopuszczalna tylko na podstawie wyraźnego przepisu ustawy i jest ograniczona do przypadków skrajnych, naruszających fundament istniejącego porządku prawnego. Zatem standardy określone w art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji stanowią istotne ograniczenie wolności wypowiedzi, w związku z tym należy je wykładać ściśle. Nadawca wskazał również zastrzeżenia do prowadzonego postępowania, bowiem w jego opinii nie zostało przeprowadzone żadne postępowanie dowodowe i jeszcze przed wysłuchaniem nadawcy Organ zapowiedział, że nałoży na nadawcę karę finansową.

Ponadto, w opinii nadawcy, przedmiot postępowania został określony lakonicznie oraz organ nie wskazał, które dokładnie fragmenty audycji są fałszywe czy zmanipulowane. W opinii nadawcy organ również nie zweryfikował przekazanych przez nadawcę informacji, bowiem nie ma śladu podjęcia przez niego jakichkolwiek czynności, które zmierzałyby do ustalenia, czy informacja przekazana w serwisie informacyjnym w dniu 22 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00 była prawdziwa. W opinii nadawcy, brak jest podstaw do uznania, że nadawca przekazał nieprawdziwe informacje. Nadawca wskazał, że od emisji audycji minęło przeszło dwa miesiące, żaden z przedstawicieli organów władzy publicznej czy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa nie zaprzeczył informacjom przedstawionym w audycji, jak również nie potwierdził, że amerykańskie służby przewożąc przez Polskę Wołodymyra Zełenskiego zwróciły się o pomoc do polskich służb i policji, ani że poinformowały polską stronę o tym, kto jedzie pociągiem specjalnym ze strony Ukrainy. Podkreślił również, że po emisji audycji nikt nie zwrócił się do niego o sprostowanie oraz nie zostało wytoczone żadne powództwo o ochronę dóbr osobistych. Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma żadnych podstaw prawnych i faktycznych do nałożenia na nadawcę kary finansowej.

KRRiT sprawdzała

Pismem z 14 lutego 2023 r., skierowanym do Pełnomocnika Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP, organ zwrócił się o przekazanie informacji, czy polskie służby były informowane o przejeździe przez Polskę Prezydenta Ukrainy w dniu 21 grudnia 2022 r., czy polskie służby współpracowały ze służbami innych państw w zakresie organizacji tego etapu podróży Prezydenta W. Zełeńskiego oraz czy ktokolwiek w imieniu nadawcy programu Radio Zet podejmował próby weryfikowania u źródeł rządowych informacji na ten temat. W odpowiedzi, w piśmie z dnia 24 lutego 2023 r. Pełnomocnik stwierdził, że informacja podana przez Radio ZET nie opiera się na prawdzie, zaś jej interpretacja stanowi próbę wykorzystania nieprawdziwej informacji do deprecjonowania państwa polskiego. Publikowanie tego typu fałszywych doniesień, uderzających w wizerunek struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz w pozycję Polski na arenie międzynarodowej, wpisuje się w stałe cele i działania rosyjskiej propagandy wymierzone w nasz kraj. Pełnomocnik podkreślił, że uwarunkowania związane z aktualną, trudną sytuacją geopolityczną, związane zarówno z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, jak i z agresją hybrydową prowadzoną przez Rosję i Białoruś przeciwko Polsce oraz innym krajom Zachodu, wymagają od mediów maksymalnej odpowiedzialności za słowa i dbałości o bezpieczeństwo państwa w infosferze. Należy zatem nieustannie przypominać, że publikacje medialne, przekazujące do opinii publicznej lub powielające informacje nie bazujące na prawdzie lub zmanipulowane, są i będą wykorzystywane przez aparat propagandowy Rosji do osiągania celów sprzecznych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2023 r., skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Koordynatora Służb Specjalnych, Organ w związku z prowadzonym postępowaniem zwrócił się o przedstawienie informacji, czy polskie służby były informowane o przejeździe przez Polskę Prezydenta Ukrainy w czasie jego podróży 21 grudnia 2022 r. do Stanów Zjednoczonych, czy polskie służby współpracowały ze służbami innych państw w zakresie organizacji tego etapu podróży Prezydenta W. Zełeńskiego, czy ktokolwiek w imieniu nadawcy programu Radio ZET podejmował próby weryfikowania informacji na ten temat. Organ skierował także zapytanie, czy podawanie informacji o tym, że polskie służby nie wiedziały o przejeździe prezydenta Ukrainy przez teren Polski oraz o tym, że amerykańskie służby nie ufają służbom polskim mogło stanowić niebezpieczeństwo dla interesów państwa polskiego lub polskiej racji stanu.

W odpowiedzi z 18 maja 2023 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, m.in., że polskie służby są w stałym kontakcie ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami w kwestii bezpieczeństwa ochranianych na terenie Polski osób VIP, regularnie wymieniają się informacjami ze służbami ukraińskimi i amerykańskimi i współpracują ze sobą w zakresie bezpieczeństwa. Podkreślił także, iż przedstawiciele redakcji Radia Zet nie kontaktowali się z MSWiA ani podległymi MSWiA formacjami (Służbą Ochrony Państwa oraz Polską Policją) w celu weryfikacji informacji dotyczących podróży Wołodymyra Zełeńskiego do Stanów Zjednoczonych.

Nadawca: bezzasadnośc postępowania

Nadawca, po zapoznaniu się z opisanymi wyżej odpowiedziami przedstawicieli organów państwa, przedstawił stanowisko z 11 lipca 2023 r., w którym ponownie złożył wniosek o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. W piśmie tym wskazał, że wypowiedzi przedstawicieli polskich władz publicznych nie pozwalają na poczynienie ustaleń w zakresie, o który wnosił Przewodniczący KRRiT, tj. uzyskania konkretnego potwierdzenia, że polskie służby były informowane, a także współpracowały ze służbami amerykańskimi oraz ukraińskimi przy przewozie Wołodymyra Zełenskiego przez terytorium Polski. Nadawca uznał odpowiedzi obu organów za ogólnikowe i wymijające. Podkreślił również, iż w aktach postępowania nie ma ani jednego konkretnego dowodu na to, że przekaz nadawcy naruszył ustawę o radiofonii i telewizji, co świadczy o bezzasadności postępowania.

Jak podkreśla KRRiT, prawo prasowe jednoznacznie wskazuje na konieczność sprawdzania informacji i przeciwdziałania dezinformacji. Dodatkowo organ nie podziela stanowiska nadawcy, że nie zostało przeprowadzone żadne postępowanie dowodowe i jeszcze przed wysłuchaniem nadawcy organ zapowiedział, że nałoży na spółkę karę finansową. Jak podkreśla KRRiT, oczyywiste jest bowiem, że zgodnie z prawem, przejazd jakiegokolwiek cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może się odbywać w sposób dowolny, bez zezwolenia organów państwa lub innych podstaw prawnych. Tym bardziej tranzyt prezydenta innego państwa, przez terytorium jakiegokolwiek kraju trzeciego, nie może mieć miejsca bez wiedzy stosownych instytucji państwowych. Jak wskazuje Rada, jest to wiedza powszechnie znana i bezsprzecznie informacje przekazane przez dziennikarzy uczestniczących w audycji, należy traktować w kategorii „sensacji”, który miał przedstawić negatywną pozycję państwa polskiego, wyrządzając tym samym szkodę publiczną. W sytuacji, w której nadawca podaje informacje wskazujące na prowadzenie na terytorium państwa działań przez podmioty trzecie bez wiedzy służb krajowych, winien uwiarygodnić przedstawiane fakty, tym bardziej, że zostały one podane w serwisie informacyjnym, który powinien stanowić aktualne, rzetelne i bezstronne źródło informacji.

Finalnie, Przewodniczący KRRiT nałożył na nadawcę programu Radio Zet karę w wysokości 476 tys. zł. 

Komentarze

Powiązane

21.02.24, 18:04
| radio » informacje | internet » informacje
Serwis polskieradio24.pl zmienił layout
Serwis polskieradio24.pl został udostępniony w nowej technologii i ze zmienionym layoutem.
21.02.24, 15:45
| radio » ludzie
Marta Szostkiewicz po ośmiu latach powraca do Radia Kraków
Marta Szostkiewicz powraca do Radia Kraków i ponownie obejmie stanowisko kierowniczki redakcji publicystyki.
21.02.24, 14:45
| radio » ludzie
Tomasz Kubat po 22 latach wraca do Radia ZET. Będzie warszawskim reporterem stacji
Na początku marca br. do zespołu Działu Informacji Radia ZET dołączy Tomasz Kubat. Zostanie reporterem warszawskim, odpowiedzialnym m.in. za relacjonowanie najważniejszych wydarzeń sejmowych.
21.02.24, 08:30
| radio » informacje
Radio Gdańsk – słuchaj od nowa. Wystartowała zmieniona ramówka Radia Gdańsk
W poniedziałek, 19 lutego br. pod hasłem „Radio Gdańsk – słuchaj od nowa”, ruszyła nowa ramówka stacji.
21.02.24, 07:30
| radio » ludzie
Łukasz Aftański przechodzi do Radia ZET. Będzie wydawcą
Od marca br. Łukasz Aftański dołączy do zespołu Działu Informacji Radia ZET. Będzie nowym wydawcą programu "Popołudniowy Gość Radia ZET", który prowadzi Beata Lubecka.
20.02.24, 12:23
| radio » ludzie
Katarzyna Borowiecka przejdzie z Radia 357 do Trójki
Katarzyna Borowiecka powróci do Programu Trzeciego Polskiego Radia. Z Radiem 357 była związana od chwili startu rozgłośni.
20.02.24, 07:30
| radio » ludzie
Adam Suprynowicz powrócił do Dwójki
Po kilkuletniej przerwie do zespołu Dwójki (Polskie Radio) dołączył Adam Suprynowicz – muzykolog i krytyk muzyczny.
20.02.24, 06:30
| radio » badania rynku
KBR: Polacy wpisują się w europejski model słuchania treści audio. 97 proc. Francuzów słucha treści audio
Polacy sukcesywnie poszerzają zainteresowanie różnorodnymi formami audio, podążając za europejskimi trendami konsumpcji mediów. Badania prowadzone we Francji i Wielkiej Brytanii wykazują, iż audio towarzyszy w życiu codziennym zdecydowanej większości odbiorców.
19.02.24, 15:30
| radio » informacje
Publicyści apelują w sprawie Aleksandry Głogowskiej i Grzegorza Chlastyz RDC
Publicyści goszczący w programach warszawskiego RDC - Radia dla Ciebie, wystosowali “Apel w sprawie Aleksandry Głogowskiej i Grzegorza Chlasty”.
19.02.24, 14:03
| radio » ludzie
Tomasz Sajewicz znów będzie korespondentem Polskiego Radia
Polskie Radio znów ma swojego korespondenta w Azji. Tomasz Sajewicz, który nieprzerwanie przez 18 lat był korespondentem w Chinach, wraca do Polskiego Radia. Dziennikarz rozstał się z firmą, gdy placówka w Pekinie została zawieszona przez poprzednie władze spółki.
Subskrybuj RSS działu radio: rss
Oferty pracy

specjalista ds.promocji i PR

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego | Warszawa

Przejdź do oferty

Specjalista ds. promocji

Galeria Sztuki w Legnicy | Polska

Przejdź do oferty

Specjalista do spraw komunikacji i promocji

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie | Warszawa

Przejdź do oferty
Konkursy
do 21.03.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 15.03.24

Do zdobycia jeden zestaw.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.

16 marca 2024 r., Dom Towarowy Braci Jabłkowskich w Warszawie.