Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli

Firma: Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli

Branża: kultura

Miasto: Mazowieckie

Oferta

OPIS STANOWISKA

1) Kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli, w sposób zapewniający realizację zadań statutowych.
2) Reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli na zewnątrz.
3) Pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli.
4) Wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych.
5) Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli.
6) Prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi.
7) Opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych.
8) Poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej.
9) Przedstawianie właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.
10) Odpowiedzialność za planowanie, realizację i wykonywanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1) Obywatelstwo polskie.
2) Wykształcenie wyższe.
3) Udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury.
4) Przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli na okres 3 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych.
5) Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
6) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7) Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
8) Brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.).

WYMAGANIA DODATKOWE

1) Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym.
2) Predyspozycje do inicjowania, organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, działań promocyjnych (kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista).
3) Predyspozycje menadżerskie i kierowania zespołem.
4) Znajomość specyfiki pracy w instytucjach kultury.
5) Doświadczenie w pracy z grupami artystycznymi oraz środowiskami twórczymi dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów.
6) Znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.
7) Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury.
8) Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
9) Prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY

Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 5 lat, w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6.

DODATKOWE INFORMACJE

https://lesznowola.pl/nabor-na-stanowisko-dyrektora-gminnego-osrodka-kultury/

LINK DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

https://www.lesznowola.eobip.pl/bip_lesznowola/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=266&layout=1&page=0

WARUNKI APLIKOWANIA

Dokumenty aplikacyjne, wraz z pisemnym autorskim programem działania Gminnego Ośrodka Kultury na lata 2023-2027, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli” w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Lesznowola).

oferta ważna do: 10.01.23

Subskrybuj RSS działu kultura: rss
Oferty pracy

Specjalista ds. promocji

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu | mazowieckie

Przejdź do oferty

Specjalista ds. komunikacji

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów | Warszawa

Przejdź do oferty

Specjalist/-ka ds.promocji

Kielecki Teatr Tańca | inne

Przejdź do oferty
Konkursy
do 04.03.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 03.03.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 02.03.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.