Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie

Firma: Urząd Miasta Krosna

Branża: kultura

Miasto: Polska

Oferta

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie

OPIS STANOWISKA

Zakres zadań jakie ma realizować dyrektor w zakresie funkcjonowania i rozwoju biblioteki:
1) kierowanie instytucją, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania;
2) zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz;
3) prawidłowe planowanie, racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami budżetowymi i materialnymi instytucji;
4) podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej instytucji z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa;
5) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów finansowych i sprawozdań z działalności Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej;
6) zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej instytucji;
7) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów z zakresu kultury;
8) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie działalności biblioteki.

WYMAGANIA

Do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
2) posiada udokumentowany co najmniej 5 - letni staż pracy zawodowej w tym: co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub prowadziła przez co najmniej 3 lata własną działalność gospodarczą w zakresie działalności kulturalnej lub posiada co najmniej 3 – letnie udokumentowane doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej;
3) posiada obywatelstwo polskie;
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne ani karne skarbowe;
6) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.) i aktualnie nie toczy się przeciwko niej postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
7) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
8) posiada znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach oraz przepisów dotyczących zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury i przepisów prawa pracy.

OFERUJEMY

1. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej oraz program jego działania. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od 3 do 7 lat.

DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci na stanowisko dyrektora z dokumentami dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania biblioteki, w tym: statutem, regulaminem organizacyjnym, sprawozdaniem finansowym za ostatnie dwa lata, informacją o deklarowanej wysokości finansowania oraz informacjami na temat działalności instytucji kultury mogą się zapoznać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, po uprzednim telefonicznym umówieniu się, tel. 13 47 43 334.,otworzy się w nowym oknie

LINK DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

https://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-208-37460

WARUNKI APLIKOWANIA

Wniosek kandydata o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38 – 400 Krosno w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie – NIE OTWIERAĆ" w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu (decyduje data wpływu). Dokumenty, które zostaną złożone w innej formie albo wpłyną do Urzędu Miasta Krosna po wyżej określonym terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i podlegają zwrotowi.

oferta ważna do: 11.04.23

Subskrybuj RSS działu kultura: rss
Oferty pracy

Stanowisko ds. filmu

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu | Poznań

Przejdź do oferty

Specjalista ds. promocji czasopism naukowych

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | Warszawa

Przejdź do oferty

Specjalista ds. promocji

Strefa Kultury Wrocław | Wrocław

Przejdź do oferty
Konkursy
do 02.07.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 01.07.23

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.